Drobečková navigace

Úvod > Občan > Bytové domy > Domovní řád

Domovní řád

Pravidla užívání a udržování obecních domů a bytů

Zastupitelstvo obce Bukovany schválilo na svém zasedání, konaném dne 26.2.2008, tato pravidla:

Článek I.

Základní práva a povinnosti pronajímatelů a nájemců upravuje občanský zákoník a předpisy s ním související.

Článek II 

1. Nájemní smlouvu s nájemcem uzavírá obec Bukovany.

2. Při vzniku nájmu bytu bude se zástupcem obce Bukovany sepsán protokol o stavu bytu a

jeho příslušenství včetně vybavení.

3. Při zániku nájmu bytu je nájemce povinen odevzdat byt ve stavu, v jakém ho převzal, s

přihlédnutím k běžnému opotřebení.O vrácení bytu je sepsán protokol.

4. Uživatel bytu je povinen zástupcům pronajímatele, po předchozím oznámení, umožnit vstup

do bytu ke kontrole technického stavu a provedení odečtu měřidel.

5. Uživatel bytu nesmí provádět stavební úpravy bytu bez souhlasu pronajímatele, a to ani na

vlastní náklady.

Článek III. 

1. Ve všech společných prostorách domu je zakázáno kouření.Nájemníci jsou povinni

dodržovat pravidla požární ochrany.

2. Společné prostory a zařízení se používají k účelu, pro který byly zkolaudovány. Skladování

předmětů, které nepatří k vybavení domu, ve společných prostorách není dovoleno.

3. Pořádek a čistotu si nájemníci zajišťují sami.

4. Čistota ,úklid a údržba ve společných prostorách v domě a jeho okolí se zajišťují v tomto

rozsahu: mytí schodů a chodeb, mytí oken a vchodových dveří,udržování čistoty ve

společných prostorách.

5. Ve sklepech je zakázáno ukládat látky vznětlivé a nebezpečné.

6. Květiny v oknech musí být zabezpečeny proti pádu.Při zalévání je třeba dbát na to, aby

voda nezatékala a nemáčela zdi.

Článek IV.

1. Chovat psy a kočky v bytech je dovoleno jen se souhlasem majitele domu.Ve společných

prostorách není dovoleno chovat, krmit a volně pobíhat psy a kočky.

2. Chovat drobná hospodářská zvířata v bytových domech není dovoleno.

Článek V. 

1. Nájemci bytů jsou povinni chovat se tak, aby neobtěžovali sousedy nadměrným hlukem.

2. Noční klid je stanoven od 22.00 hod do 6.00 hod. Je zakázáno vykonávat jakoukoliv činnost, jejímž důsledkem je hluk.

Tato Pravidla nabývají účinnosti dnem 1.3.2008